Kushtet e Përdorimit të Uebfaqes

Faqja e internetit e Grupit Mona e vendosur në www.mona-group.com është një vepër e mbrojtur me të drejtë autori që i përket Mona Group. Disa veçori të Faqes mund t’i nënshtrohen udhëzimeve, kushteve ose rregullave shtesë, të cilat do të postohen në Sajt në lidhje me veçori të tilla.

Të gjitha kushtet, udhëzimet dhe rregullat shtesë të tilla përfshihen duke iu referuar këtyre kushteve.

Këta Kushte të Përdorimit përshkruan kushtet dhe kushtet ligjore detyruese që mbikëqyrin përdorimin tuaj të Faqes. Duke hyrë në sit, ju jeni duke qenë në përputhje me këto kushte dhe ju përfaqësoni se keni autoritetin dhe kapacitetin për të hyrë në këto kushte. duhet të jeni të paktën 18 vjeç për të hyrë në sit. nëse nuk pajtoheni me të gjitha dispozitat e këtyre kushteve, mos hyni dhe/ose mos përdorni sitin.

Këta kushte kërkojnë përdorimin e Seksionit 10.2 të arbitrazhit në baza individuale për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve dhe gjithashtu kufizimin e mjeteve juridike në dispozicion për ju në rast mosmarrëveshjeje. Këto Kushte të Përdorimit u krijuan me ndihmën e Kushtet e Përdorimit Gjenerator .

Qasja në site

Në varësi të këtyre Kushteve. Kompania ju jep një licencë të pakthyeshme, jo ekskluzive, të revokueshme, të kufizuar për të hyrë në Faqen e internetit vetëm për përdorimin tuaj personal, jo-komercial.

Kufizime të caktuara. Të drejtat e miratuara për ju në këto Kushte i nënshtrohen kufizimeve të mëposhtme: (a) ju nuk do të shisni, merrni me qira, jepni me qira, transferoni, caktoni, shpërndani, organizoni ose ndryshe shfrytëzoni komercialisht sitin; (b) ju nuk do të ndryshoni, bëni vepra derivative, do të çmontoni, përpiloni ose përpiloni një inxhinier të kundërt në ndonjë pjesë të Faqes; (c) nuk do të hyni në sit për të ndërtuar një faqe të ngjashme ose konkurruese; dhe (d) përveç siç thuhet shprehimisht këtu, asnjë pjesë e Faqes nuk mund të kopjohet, riprodhohet, shpërndahet, ribotohet, shkarkohet, shfaqet, postohet ose transmetohet në çfarëdo forme ose me çfarëdo mjeti, përveç nëse tregohet ndryshe, çdo lëshim, përditësim ose shtesë tjetër për funksionalitetin e Faqes do t’i nënshtrohet këtyre Kushteve. Të gjitha njoftimet për të drejtat e autorit dhe pronësitë e tjera në sit duhet të ruhen në të gjitha kopjet e tij.

Kompania ruan të drejtën të ndryshojë, pezullojë ose ndalojë Faqen me ose pa paralajmërim për ju. Ju miratuat që Kompania nuk do të mbajë përgjegjësi para jush ose ndonjë pale të tretë për çdo ndryshim, ndërprerje ose përfundim të Faqes ose ndonjë pjese.

Asnjë Mbështetje ose Mirëmbajtje. Ju pranoni që Kompania nuk do të ketë asnjë detyrim për t’ju ofruar ndonjë mbështetje në lidhje me Faqen.

Duke përjashtuar çdo Përmbajtje të Përdoruesit që mund të ofroni, ju jeni të vetëdijshëm se të gjitha të drejtat e pronësisë intelektuale, përfshirë të drejtat e autorit, patentat, markat tregtare dhe sekretet tregtare, në Sajt dhe përmbajtja e tij janë në pronësi të Kompanisë ose furnizuesve të Kompanisë. Vini re se këto Kushte dhe qasje në Faqen e Internetit nuk ju japin asnjë të drejtë, titull ose interes në ose për ndonjë të drejtë të pronësisë intelektuale, përveç të drejtave të kufizuara të aksesit të shprehura në Seksionin 2.1. Kompania dhe furnizuesit e saj rezervojnë të gjitha të drejtat që nuk jepen në këto Kushte.

Lidhje dhe reklama të palëve të treta; Përdorues të tjerë

Lidhje dhe reklama të palëve të treta. Faqja mund të përmbajë lidhje me uebfaqe dhe shërbime të palëve të treta dhe/ose të shfaq reklama për palët e treta. Lidhje dhe reklama të tilla të palëve të treta nuk janë nën kontrollin e kompanisë dhe kompania nuk është përgjegjëse për çdo lidhje dhe reklama të palëve të treta. Kompania siguron qasje në këto Lidhje dhe Reklama të Palëve të Treta vetëm si një lehtësi për ju, dhe nuk rishikon, miraton, monitoron, miraton, garanton ose bën ndonjë përfaqësim në lidhje me Lidhjet dhe Reklamat e Palëve të Treta. Ju përdorni të gjitha Lidhjet dhe Reklamat e Palëve të Treta në rrezikun tuaj dhe duhet të zbatoni një nivel të përshtatshëm kujdesi dhe maturie për ta bërë këtë. Kur klikoni në ndonjë nga Lidhjet dhe Reklamat e Palëve të Treta, zbatohen kushtet dhe politikat e aplikueshme të palës së tretë, duke përfshirë privatësinë dhe praktikat e grumbullimit të të dhënave të palës së tretë.

Përdorues të tjerë. Çdo përdorues i faqes është vetëm përgjegjës për çdo dhe të gjithë përmbajtjen e tij të përdoruesit. Për shkak se ne nuk kontrollojmë Përmbajtjen e Përdoruesit, ju pranoni dhe bini dakord që ne nuk jemi përgjegjës për asnjë Përmbajtje të Përdoruesit, qoftë të dhënë nga ju ose nga të tjerët. Ju pranoni që Kompania nuk do të jetë përgjegjëse për çdo humbje ose dëm të shkaktuar si rezultat i ndonjë ndërveprimi të tillë. Nëse ka një mosmarrëveshje midis jush dhe ndonjë përdoruesi të Faqes, ne nuk jemi të detyruar të përfshihemi.

Në këtë mënyrë ju lironi dhe shkarkoni përgjithmonë Kompaninë dhe zyrtarët tanë, punonjësit, agjentët, pasardhësit dhe cakton nga, dhe kështu hiqni dorë dhe hiqni dorë nga çdo mosmarrëveshje e kaluar, e tashme dhe e ardhshme, pretendim, polemikë, kërkesë, e drejtë, detyrim , përgjegjësia, veprimi dhe shkaku i veprimit të çdo lloji dhe natyre, që ka lindur ose lind drejtpërdrejt ose tërthorazi nga, ose që lidhet drejtpërdrejt ose tërthorazi me Faqen. Nëse jeni banor i Kalifornisë, hiqni dorë nga kodi civil i Kalifornisë, seksioni 1542 në lidhje me sa më sipër, i cili thotë: “një lëshim i përgjithshëm nuk shtrihet në kërkesat për të cilat kreditori nuk e di ose dyshon se ekzistojnë në favor të tij / saj në koha e ekzekutimit të lirimit, i cili nëse dihet nga ai ose ajo duhet të ketë ndikuar materialisht në zgjidhjen e tij ose të saj me debitorin. “

Cookies dhe Web Beacons. Ashtu si çdo faqe tjetër në internet, Mona Group përdor ‘cookies’. Këto cookie përdoren për të ruajtur informacionin, përfshirë preferencat e vizitorëve dhe faqet në faqen e internetit në të cilat vizitori ka hyrë ose vizituar. Informacioni përdoret për të optimizuar përvojën e përdoruesve duke personalizuar përmbajtjen e faqes sonë të internetit bazuar në llojin e shfletuesit të vizitorëve dhe/ose informacione të tjera.

Cookie Google DoubleClick DART. Google është një nga shitësit e palëve të treta në faqen tonë. Ai gjithashtu përdor cookies, të njohura si cookie DART, për t’u shërbyer reklamave vizitorëve të faqes sonë bazuar në vizitën e tyre në www.website.com dhe faqe të tjera në internet. Sidoqoftë, vizitorët mund të zgjedhin të refuzojnë përdorimin e cookie -t DART duke vizituar Politikën e Privatësisë të reklamave të Google dhe përmbajtjes në URL -në e mëposhtme – https:/ /policies.google.com/technologies/ads

Partnerët tanë në Reklamim. Disa nga reklamuesit në faqen tonë mund të përdorin cookie dhe fenerë në internet. Partnerët tanë të reklamave janë të shënuar më poshtë. Secili nga partnerët tanë të reklamave ka Politikën e vet të Privatësisë për politikat e tyre mbi të dhënat e përdoruesit. Për qasje më të lehtë, ne u lidhëm me Politikat e tyre të Privatësisë më poshtë.

Përgjegjësitë mohuese

Sajti ofrohet mbi bazën “ashtu siç është” dhe “sipas mundësive”, dhe kompania dhe furnizuesit tanë mohojnë shprehimisht çdo dhe të gjitha garancitë dhe kushtet e çdo lloji, qofshin ato të shprehura, të nënkuptuara ose të ligjshme, përfshirë të gjitha garancitë ose kushtet e tregtueshmërisë, përshtatshmëria për një qëllim të veçantë, titulli, kënaqësia e qetë, saktësia ose mos cenimi. Ne dhe furnizuesit tanë nuk garantojmë që siti do të plotësojë kërkesat tuaja, do të jetë i disponueshëm në mënyrë të pandërprerë, në kohë, të sigurt ose pa gabime, ose do të jetë i saktë, i besueshëm, pa viruse ose kode të tjera të dëmshme, i plotë, i ligjshëm , ose të sigurt. Nëse ligji në fuqi kërkon ndonjë garanci në lidhje me sitin, të gjitha garancitë e tilla janë të kufizuara në kohëzgjatje deri në nëntëdhjetë (90) ditë nga data e përdorimit të parë.

Disa juridiksione nuk lejojnë përjashtimin e garancive të nënkuptuara, kështu që përjashtimi i mësipërm mund të mos zbatohet për ju. Disa juridiksione nuk lejojnë kufizime se sa zgjat një garanci e nënkuptuar, kështu që kufizimi i mësipërm mund të mos zbatohet për ju.

Kufizimi i Përgjegjësisë

Në masën maksimale të lejuar me ligj, në asnjë rast kompania ose furnizuesit tanë nuk do të jenë përgjegjës ndaj jush ose ndonjë pale të tretë për çdo fitim të humbur, të dhëna të humbura, kostot e prokurimit të produkteve zëvendësuese, ose ndonjë indirekt, pasues, shembullor , dëme të rastësishme, të veçanta ose ndëshkuese që rrjedhin ose lidhen me këto kushte ose përdorimin tuaj, ose paaftësinë për të përdorur sitin edhe nëse kompania është këshilluar për mundësinë e dëmeve të tilla. Qasja dhe përdorimi i faqes është në diskrecionin dhe rrezikun tuaj, dhe ju do të jeni përgjegjës i vetëm për çdo dëmtim të pajisjes tuaj ose sistemit kompjuterik, ose humbje të të dhënave që rezultojnë prej tij.

Në masën maksimale të lejuar me ligj, pavarësisht çdo gjëje të kundërt që përmbahet këtu, përgjegjësia jonë ndaj jush për çdo dëm që rrjedh ose lidhet me këtë marrëveshje, në çdo kohë do të kufizohet në një maksimum prej pesëdhjetë dollarësh amerikanë (50 dollarë amerikanë) ) Ekzistenca e më shumë se një kërkese nuk do ta zmadhojë këtë kufi. Ju pranoni që furnizuesit tanë nuk do të kenë asnjë përgjegjësi të çdo lloji që rrjedh ose lidhet me këtë marrëveshje.

Disa juridiksione nuk lejojnë kufizimin ose përjashtimin e përgjegjësisë për dëmet aksidentale ose pasuese, kështu që kufizimi ose përjashtimi i mësipërm mund të mos zbatohet për ju.

Afati dhe Përfundimi. Në varësi të këtij Seksioni, këto Kushte do të mbeten në fuqi dhe efekt të plotë gjatë përdorimit të Faqes. Ne mund të pezullojmë ose përfundojmë të drejtat tuaja për të përdorur Faqen në çdo kohë për çfarëdo arsye në diskrecionin tonë të vetëm, përfshirë për çdo përdorim të Faqes në shkelje të këtyre Kushteve. Me përfundimin e të drejtave tuaja sipas këtyre Kushteve, Llogaria juaj dhe e drejta për të hyrë dhe përdorur faqen do të përfundojnë menjëherë. Ju e kuptoni që çdo përfundim i Llogarisë suaj mund të përfshijë fshirjen e Përmbajtjes tuaj të Përdoruesit të lidhur me Llogarinë tuaj nga bazat tona të të dhënave të drejtpërdrejta. Kompania nuk do të ketë asnjë përgjegjësi ndaj jush për çdo përfundim të të drejtave tuaja sipas këtyre Kushteve. Edhe pasi të kenë përfunduar të drejtat tuaja sipas këtyre kushteve, dispozitat e mëposhtme të këtyre kushteve do të mbeten në fuqi: Seksionet 2 deri në 2.5, Seksioni 3 dhe Seksionet 4 deri në 10.

Politika e të drejtave të autorit.

Kompania respekton pronësinë intelektuale të të tjerëve dhe kërkon që përdoruesit e Faqes sonë të bëjnë të njëjtën gjë. Në lidhje me Faqen tonë, ne kemi miratuar dhe zbatuar një politikë që respekton ligjin për të drejtën e autorit që parashikon heqjen e çdo materiali shkelës dhe përfundimin e përdoruesve të Faqes sonë në internet të cilët janë shkelës të përsëritur të të drejtave të pronësisë intelektuale, përfshirë të drejtat e autorit. Nëse besoni se një nga përdoruesit tanë, përmes përdorimit të Faqes sonë, po shkel në mënyrë të paligjshme të drejtat e autorit (ve) në një vepër dhe dëshironi të hiqni materialin e pretenduar se ka shkelur, informacionin e mëposhtëm në formën e një njoftimi me shkrim (në përputhje me deri në 17 USC § 512 (c)) duhet t’i sigurohen Agjentit tonë të Autorit të Përcaktuar:

  • nënshkrimin tuaj fizik ose elektronik;
  • identifikimi i veprës (ve) të mbrojtur nga e drejta e autorit për të cilat pretendoni se janë shkelur;
  • identifikimi i materialit në shërbimet tona që ju pretendoni se është shkelës dhe që na kërkoni të heqim;
  • informacion i mjaftueshëm për të na lejuar të gjejmë një material të tillë;
  • adresën tuaj, numrin e telefonit dhe adresën e-mail;
  • një deklaratë që ju keni një besim të mirë se përdorimi i materialit të kundërshtueshëm nuk është i autorizuar nga pronari i të drejtës së autorit, agjenti i tij, ose sipas ligjit; dhe
  • një deklaratë se informacioni në njoftim është i saktë dhe nën ndëshkimin e dëshmisë së rreme, se ju jeni ose pronar i të drejtës së autorit që dyshohet se është shkelur ose se jeni i autorizuar të veproni në emër të pronarit të të drejtës së autorit.

Ju lutemi vini re se, në përputhje me 17 U.S.C. 12 512 (f), çdo paraqitje e gabuar e faktit material në një njoftim me shkrim i nënshtron automatikisht palës ankuese përgjegjësinë për çdo dëm, kosto dhe tarifa të avokatit të shkaktuara nga ne në lidhje me njoftimin me shkrim dhe pretendimin për shkelje të së drejtës së autorit.

Të përgjithshme

Këta Kushte i nënshtrohen një rishikimi të herëpashershëm dhe nëse bëjmë ndonjë ndryshim thelbësor, mund t’ju njoftojmë duke ju dërguar një e-mail në adresën e fundit të postës elektronike që na keni dhënë dhe/ose duke postuar në mënyrë të dukshme njoftimin e ndryshimet në Faqen tonë. Ju jeni përgjegjës për të na dhënë adresën tuaj më të fundit të e-mail. Në rast se adresa e fundit e-mail që na keni dhënë nuk është e vlefshme dërgimi ynë i e-mail-it që përmban një njoftim të tillë do të përbëjë sidoqoftë një njoftim efektiv për ndryshimet e përshkruara në njoftim. Çdo ndryshim i këtyre Kushteve do të jetë efektiv në tridhjetë (30) ditë kalendarike pas dërgimit të një njoftimi me e-mail tek ju ose tridhjetë (30) ditë kalendarike pas postimit tonë të njoftimit për ndryshimet në Faqen tonë. Këto ndryshime do të jenë efektive menjëherë për përdoruesit e rinj të Faqes sonë. Përdorimi i vazhdueshëm i Faqes sonë pas njoftimit për ndryshime të tilla do të tregojë njohjen tuaj për ndryshime të tilla dhe pajtueshmërinë me termat dhe kushtet e këtyre ndryshimeve.
Zgjidhjen e kontesteve. Ju lutemi lexoni me kujdes këtë Marrëveshje Arbitrazhi. Shtë pjesë e kontratës tuaj me Kompaninë dhe prek të drejtat tuaja. Ai përmban procedura për ARBITRIMIN E DETYRIMIT TAND DETYRUESH ANDM DHE PARDORIM T VEPRIMIT T CL KLASAVE.

Zbatueshmëria e Marrëveshjes së Arbitrazhit. Të gjitha pretendimet dhe mosmarrëveshjet në lidhje me Kushtet ose përdorimin e ndonjë produkti ose shërbimi të ofruar nga Kompania që nuk mund të zgjidhen në mënyrë joformale ose në kërkesa të vogla gjykata do të zgjidhen nga arbitrazh detyrues në baza individuale sipas kushteve të kësaj Marrëveshjeje Arbitrazhi. Nëse nuk është rënë dakord ndryshe, të gjitha procedurat e arbitrazhit do të mbahen në gjuhën angleze. Kjo Marrëveshje Arbitrazhi zbatohet për ju dhe Kompaninë, dhe për çdo filial, bashkëpunëtor, agjentë, punonjës, paraardhës në interes, pasardhës dhe caktues, si dhe të gjithë përdoruesit ose përfituesit e autorizuar ose të paautorizuar të shërbimeve ose mallrave të ofruara sipas Kushteve. < /p>

Kërkesa për njoftim dhe zgjidhja joformale e mosmarrëveshjeve. Para se secila palë të kërkojë arbitrazh, pala së pari duhet t’i dërgojë palës tjetër një Njoftim me Shkrim të Mosmarrëveshjes që përshkruan natyrën dhe bazën e pretendimit ose mosmarrëveshjes, dhe lehtësimin e kërkuar. Një Njoftim për Kompaninë duhet të dërgohet në: info@mona-group.com. Pasi të jetë marrë Njoftimi, ju dhe Kompania mund të përpiqeni të zgjidhni kërkesën ose mosmarrëveshjen në mënyrë joformale. Nëse ju dhe Kompania nuk e zgjidhni kërkesën ose mosmarrëveshjen brenda tridhjetë (30) ditëve pas marrjes së Njoftimit, secila palë mund të fillojë një procedurë arbitrazhi. Shuma e çdo oferte zgjidhjeje të bërë nga çdo palë nuk mund t’i zbulohet arbitrit derisa arbitri të ketë përcaktuar shumën e vendimit për të cilën secila palë ka të drejtë.

Rregullat e Arbitrazhit. Arbitrazhi do të fillohet përmes Shoqatës Amerikane të Arbitrazhit, një ofrues alternativ i zgjidhjes së mosmarrëveshjeve që ofron arbitrazh siç përcaktohet në këtë seksion. Nëse AAA nuk është në dispozicion për të arbitruar, palët do të bien dakord të zgjedhin një Ofrues alternativ ADR. Rregullat e Ofruesit të ADR -së do të qeverisin të gjitha aspektet e arbitrazhit përveç në masën që këto rregulla janë në kundërshtim me Kushtet. Rregullat e Arbitrazhit Konsumator AAA që qeverisin arbitrazhin janë në dispozicion në internet në adr.org ose duke telefonuar AAA në 1-800-778-7879. Arbitrazhi do të drejtohet nga një arbitër i vetëm neutral. Çdo pretendim ose mosmarrëveshje ku shuma e përgjithshme e shpërblimit të kërkuar është më pak se Dhjetë mijë dollarë amerikanë (10.000.00 dollarë amerikanë) mund të zgjidhet përmes arbitrazhit të detyrueshëm jo të bazuar në paraqitje, sipas zgjedhjes së palës që kërkon lehtësim. Për pretendimet ose mosmarrëveshjet ku shuma totale e shpërblimit të kërkuar është Dhjetë mijë dollarë amerikanë (US $ 10,000.00) ose më shumë, e drejta për një seancë do të përcaktohet nga Rregullat e Arbitrazhit. Çdo seancë do të mbahet në një vend brenda 100 kilometrave nga vendbanimi juaj, përveç nëse banoni jashtë Shteteve të Bashkuara, dhe nëse palët nuk bien dakord ndryshe. Nëse banoni jashtë Shteteve të Bashkuara, arbitri do t’u japë palëve njoftim të arsyeshëm për datën, kohën dhe vendin e çdo seance dëgjimore. Çdo gjykim mbi vendimin e dhënë nga arbitri mund të futet në çdo gjykatë të juridiksionit kompetent. Nëse arbitri ju jep një çmim që është më i madh se oferta e fundit e zgjidhjes që Kompania ju bëri para fillimit të arbitrazhit, Kompania do t’ju paguajë më shumë nga vendimi ose $ 2,500.00. Secila palë do të përballojë shpenzimet dhe disbursimet e veta që dalin nga arbitrazhi dhe do të paguajë një pjesë të barabartë të tarifave dhe kostove të Ofruesit të ADR.

Rregulla shtesë për Arbitrazhin e Bazuar në Paraqitje. Nëse zgjidhet arbitrazhi i bazuar në pamjen e jashtme, arbitrazhi do të kryhet me telefon, online dhe/ose bazuar vetëm në parashtresat me shkrim; mënyra specifike do të zgjidhet nga pala inicuese e arbitrazhit. Arbitrazhi nuk do të përfshijë asnjë paraqitje personale nga palët ose dëshmitarët nëse nuk është rënë dakord ndryshe nga palët.

Kufizimet kohore. Nëse ju ose Kompania ndiqni arbitrazhin, veprimi i arbitrazhit duhet të fillohet dhe/ose të kërkohet brenda statutit të kufizimeve dhe brenda çdo afati të vendosur sipas Rregullave AAA për kërkesën përkatëse.

Autoriteti i Arbitrit. Nëse fillohet arbitrazhi, arbitri do të vendosë për të drejtat dhe detyrimet e juaja dhe të Kompanisë dhe mosmarrëveshja nuk do të konsolidohet me ndonjë çështje tjetër ose të bashkohet me ndonjë rast tjetër ose partitë. Arbitri do të ketë autoritetin të japë propozime të disponueshme për të gjithë ose një pjesë të çdo kërkese. Arbitri do të ketë autoritetin të japë dëmshpërblim monetar dhe të japë çdo mjet juridik ose lehtësim jo-monetar në dispozicion të një individi sipas ligjit në fuqi, Rregullave AAA dhe Kushteve. Arbitri do të lëshojë një vendim me shkrim dhe deklaratë të vendimit që përshkruan gjetjet dhe përfundimet thelbësore mbi të cilat mbështetet vendimi. Arbitri ka të njëjtin autoritet për të dhënë lehtësim në baza individuale që do të kishte një gjyqtar në një gjykatë. Vendimi i arbitrit është përfundimtar dhe detyrues për ju dhe Kompaninë.

Heqja dorë nga gjykimi i jurisë. PALIT E HEREBY T HAN T DREJTAT KUSHTETUESE DHE STATUTORY T TO TYRE T G SHKOJN TO N CO GJYKAT AND DHE TVE KAN A GJYKIM PARA GJYQTARIT DHE JURIS, në vend që të zgjedhin që të gjitha pretendimet dhe mosmarrëveshjet do të jenë zgjidhet me arbitrazh sipas kësaj Marrëveshjeje Arbitrazhi. Procedurat e arbitrazhit janë zakonisht më të kufizuara, më efikase dhe më pak të kushtueshme sesa rregullat e zbatueshme në një gjykatë dhe i nënshtrohen një rishikimi shumë të kufizuar nga një gjykatë. Në rast se ndonjë proces gjyqësor duhet të lindë midis jush dhe Kompanisë në çdo gjykatë shtetërore ose federale në një padi për të liruar ose zbatuar një vendim arbitrazhi ose ndryshe, JU dhe KOMPANIA LARGONI T ALL GJITHA TIGH DREJTAT P TOR JURY, në vend që të zgjidhni që mosmarrëveshja të zgjidhet nga një gjyqtar.

Heqja dorë nga klasa ose veprimet e konsoliduara. Të gjitha pretendimet dhe mosmarrëveshjet brenda fushës së kësaj marrëveshjeje të arbitrazhit duhet të arbitrohen ose të gjykohen në baza individuale dhe jo në bazë klasore, dhe pretendime të më shumë se një klienti ose përdoruesi nuk mund të arbitrohen ose gjykohen së bashku ose të konsolidohen me ato të ndonjë klienti ose përdoruesi tjetër.

Konfidencialiteti. Të gjitha aspektet e procedurës së arbitrazhit do të jenë rreptësisht konfidenciale. Palët bien dakord të ruajnë konfidencialitetin, përveç nëse kërkohet ndryshe me ligj. Ky paragraf nuk do të parandalojë një palë që të paraqesë në gjykatë çdo informacion të nevojshëm për të zbatuar këtë Marrëveshje, për të zbatuar një vendim arbitrazhi ose për të kërkuar ndihmë të padëshirueshme ose të barabartë.

Ndërprerja. Nëse ndonjë pjesë ose pjesë e kësaj Marrëveshjeje të Arbitrazhit konstatohet sipas ligjit të jetë e pavlefshme ose e pazbatueshme nga një gjykatë me juridiksion kompetent, atëherë një pjesë ose pjesë e tillë specifike nuk do të kenë asnjë forcë dhe efekt dhe do të ndahet dhe pjesa e mbetur e Marrëveshjes do të vazhdojë në fuqi dhe efekt të plotë.

E drejta për të hequr dorë. Çdo ose të gjitha të drejtat dhe kufizimet e përcaktuara në këtë Marrëveshje Arbitrazhi mund të hiqen nga pala kundër së cilës pretendohet pretendimi. Një heqje dorë e tillë nuk do të heqë dorë ose do të ndikojë në ndonjë pjesë tjetër të kësaj Marrëveshjeje Arbitrazhi.

Mbijetesa e Marrëveshjes. Kjo Marrëveshje Arbitrazhi do t’i mbijetojë përfundimit të marrëdhënies tuaj me Kompaninë.

Gjykata e Kërkesave të Vogla. Pavarësisht nga sa më sipër, ose ju ose Kompania mund të bëni një padi individuale në gjykatën e kërkesave të vogla.

Ndihmë e barabartë emergjente. Gjithsesi sa më sipër, secila palë mund të kërkojë ndihmë urgjente të barabartë para një gjykate shtetërore ose federale në mënyrë që të ruajë status quo -në në pritje të arbitrazhit. Një kërkesë për masa të përkohshme nuk do të konsiderohet heqje dorë nga ndonjë e drejtë ose detyrim tjetër sipas kësaj Marrëveshjeje Arbitrazhi.

Pretendimet që nuk i nënshtrohen Arbitrazhit. Pavarësisht nga sa më sipër, pretendimet për shpifje, shkelje të Aktit të Mashtrimit dhe Abuzimit me Kompjuter, dhe shkelje ose përvetësim të patentës së palës tjetër, të drejtën e autorit, markën tregtare ose sekretet tregtare do të të mos i nënshtrohen kësaj Marrëveshjeje Arbitrazhi.

Në çdo rrethanë kur Marrëveshja e mëparshme e Arbitrazhit i lejon palët të ndërmarrin proces gjyqësor në gjykatë, palët në këtë mënyrë bien dakord t’i nënshtrohen juridiksionit personal të gjykatave të vendosura brenda Gjykatave të Kosovës.

Sajti mund t’i nënshtrohet ligjeve të SHBA për kontrollin e eksportit dhe mund t’i nënshtrohet rregulloreve të eksportit ose importit në vende të tjera. Ju pranoni të mos eksportoni, rieksportoni ose transferoni, drejtpërdrejt ose tërthorazi, të dhëna teknike amerikane të marra nga Kompania, ose ndonjë produkt që përdor të dhëna të tilla, në kundërshtim me ligjet ose rregulloret e eksportit të Shteteve të Bashkuara.

Komunikimet Elektronike. Komunikimet midis jush dhe Kompanisë përdorin mjete elektronike, pavarësisht nëse përdorni Faqen ose na dërgoni email, ose nëse Kompania poston njoftime në Sajt ose komunikon me ju përmes emailit. Për qëllime kontraktuale, ju (a) miratoni të merrni komunikime nga Kompania në një formë elektronike; dhe (b) bien dakord që të gjitha termat dhe kushtet, marrëveshjet, njoftimet, shpalosjet dhe komunikimet e tjera që Kompania ju ofron ju plotësojnë në mënyrë elektronike çdo detyrim ligjor që komunikimet e tilla do të plotësonin nëse do të ishin në një shkrim të shtypur.

Kushtet e plota. Këto Kushte përbëjnë të gjithë marrëveshjen midis jush dhe nesh në lidhje me përdorimin e Faqes. Dështimi ynë për të ushtruar ose zbatuar ndonjë të drejtë ose dispozitë të këtyre Kushteve nuk do të funksionojë si heqje dorë nga një e drejtë ose dispozitë e tillë. Titujt e seksioneve në këto Kushte janë vetëm për lehtësi dhe nuk kanë efekt ligjor ose kontraktual. Fjala “përfshirë” do të thotë “përfshirë pa kufizim”. Nëse ndonjë dispozitë e këtyre Kushteve konsiderohet e pavlefshme ose e pazbatueshme, dispozitat e tjera të këtyre Kushteve do të jenë të padëmtuara dhe dispozita e pavlefshme ose e pazbatueshme do të konsiderohet e modifikuar në mënyrë që të jetë e vlefshme dhe e zbatueshme në masën maksimale të lejuar me ligj. Marrëdhënia juaj me Kompaninë është ajo e një kontraktori të pavarur dhe asnjëra palë nuk është agjente ose partnere e palës tjetër. Këto Kushte, dhe të drejtat dhe detyrimet tuaja këtu, nuk mund të caktohen, nënkontraktohen, delegohen, ose transferohen ndryshe nga ju pa pëlqimin paraprak me shkrim të Kompanisë, dhe çdo përpjekje për caktimin, nënkontraktimin, delegimin ose transferimin në kundërshtim me sa më sipër do të jetë nul dhe i pavlefshëm Kompania mund t’i caktojë lirisht këto Kushte. Kushtet dhe kushtet e përcaktuara në këto Kushte do të jenë detyruese për caktuesit.

Privatësia juaj. Ju lutemi lexoni Politikën tonë të privatësisë.

Informacioni mbi të drejtat e autorit/markës tregtare. E drejta e autorit ©. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Të gjitha markat tregtare, logot dhe shenjat e shërbimit të shfaqura në Faqen e internetit janë pronë e jona ose pronë e palëve të tjera të treta. Nuk ju lejohet të përdorni këto Shenja pa pëlqimin tonë paraprak me shkrim ose pëlqimin e një pale të tillë të tretë që mund të zotërojë Markat.

Informacioni i Kontaktit

Adresa: Bulevari Bill Clinton, Prishtinë

Email: info@mona-group.com

X