Përditësimi i fundit: 27 shtator 2021

Faleminderit për blerjet në Mona Group.

Nëse, për ndonjë arsye, nuk jeni plotësisht të kënaqur me një blerje, ju ftojmë të rishikoni politikën tonë për rimbursimet dhe kthimet. Kjo Politikë e Kthimit dhe Rimbursimit është krijuar me ndihmën e Politika e Kthimit dhe Rimbursimit .

Kushtet e mëposhtme janë të zbatueshme për çdo produkt që keni blerë me Ne.

Interpretimi dhe Përkufizimet

Interpretimi

Fjalët e të cilave germa fillestare është e madhe kanë kuptime të përcaktuara në kushtet e mëposhtme. Përkufizimet e mëposhtme do të kenë të njëjtin kuptim pavarësisht nëse shfaqen në njëjës ose në shumës.

Përkufizimet

Për qëllimet e kësaj Politike të Kthimit dhe Rimbursimit:

 • Kompania (referuar si & quot; Kompania & quot ;, & quot; Ne & quot ;, & quot; Ne & quot; ose & quot; Tona & quot; në këtë Marrëveshje) i referohet Mona Group SHPK, Prishtinë, Kosovë.
 • Mallrat i referohen artikujve të ofruar për shitje në Shërbim.
 • Porositë nënkuptojnë një kërkesë nga ana juaj për të blerë Mallra nga Ne.
 • Shërbimi i referohet Uebfaqes.
 • Uebfaqja i referohet Mona Group, e arritshme nga www.mona-group. com
 • Ju nënkupton individin që hyn ose përdor Shërbimin, ose kompaninë, ose personin tjetër juridik në emër të të cilit ky individ po hyn ose përdor Shërbimin, sipas rastit.

Të drejtat e anulimit të porosisë tuaj

Ju keni të drejtë të anuloni porosinë tuaj brenda 7 ditëve pa dhënë ndonjë arsye për ta bërë këtë.

Afati i fundit për anulimin e një porosie është 7 ditë nga data në të cilën keni marrë mallrat ose në të cilën një palë e tretë që keni caktuar, e cila nuk është transportuesi, merr në zotërim produktin e dorëzuar.

Për të ushtruar të drejtën tuaj të anulimit, Ju duhet të na informoni për vendimin tuaj me anë të një deklarate të qartë. Ju mund të na informoni për vendimin tuaj duke:

 • Me email: info@mona-group.com
 • Me numrin e telefonit: 046 193 174

Ne do t’ju rimbursojmë jo më vonë se 14 ditë nga dita në të cilën marrim mallrat e kthyera. Ne do të përdorim të njëjtat mjete pagese siç keni përdorur për Porosinë, dhe Ju nuk do të bëni asnjë tarifë për një rimbursim të tillë.

Kushtet për Kthim

Në mënyrë që mallrat të kenë të drejtë për një kthim, ju lutemi sigurohuni që:

 • Mallrat janë blerë në 7 ditët e fundit
 • Mallrat janë në paketimin origjinal

Mallrat e mëposhtëm nuk mund të kthehen:

 • Furnizimi i Mallrave të bëra sipas specifikave tuaja ose i personalizuar qartë.
 • Furnizimi me mallra të cilat sipas natyrës së tyre nuk janë të përshtatshme për t’u kthyer, përkeqësohen me shpejtësi ose kur data e skadimit ka mbaruar.
 • Furnizimi me Mallra të cilat nuk janë të përshtatshme për kthim për arsye të mbrojtjes së shëndetit ose arsyeve të higjienës dhe ishin të vulosura pas dorëzimit.
 • Furnizimi i Mallrave të cilat, pas dorëzimit, sipas natyrës së tyre, përzihen në mënyrë të pandashme me artikuj të tjerë.

Ne rezervojmë të drejtën të refuzojmë kthimin e çdo malli që nuk i plotëson kushtet e mësipërme të kthimit sipas gjykimit tonë.

Vetëm mallrat me çmim të rregullt mund të rimbursohen. Fatkeqësisht, Mallrat në shitje nuk mund të kthehen. Ky përjashtim mund të mos zbatohet për Ju nëse nuk lejohet nga ligji në fuqi.

Kthimi i mallrave

Ju jeni përgjegjës për koston dhe rrezikun e kthimit të Mallrave tek Ne. Ju duhet t’i dërgoni Mallrat në adresën e mëposhtme:

Bulevardi Bill Clinton,
10000 Prishtinë,
Kosovë

Ne nuk mund të mbajmë përgjegjësi për mallrat e dëmtuara ose të humbura në dërgesën e kthimit. Prandaj, ne rekomandojmë një shërbim postar të siguruar dhe të gjurmueshëm. Ne nuk jemi në gjendje të lëshojmë një rimbursim pa marrjen aktuale të Mallrave ose dëshminë e dorëzimit të kthimit të marrë.

Dhuratat

Nëse Mallrat janë shënuar si dhuratë kur janë blerë dhe më pas janë dërguar drejtpërdrejt tek ju, do të merrni një kredit dhuratë për vlerën e kthimit tuaj. Pasi të merret produkti i kthyer, një certifikatë dhuratë do t’ju dërgohet me postë.

Nëse Mallrat nuk janë shënuar si dhuratë kur janë blerë, ose dhuratëdhënësi e kishte dërguar Urdhrin tek ata vetë për t’jua dhënë Juve më vonë, Ne do t’ia dërgojmë rimbursimin dhuruesit.

Na Kontaktoni

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me Politikën tonë të Kthimit dhe Rimbursimit, ju lutemi na kontaktoni:

 • Me email: info@mona-group.com
 • Me numrin e telefonit: 046 193 174
X